bluebells2 800 copy 2.jpgyellow

logofareham

FCTC advert Page 1


100 Skeet

Class AA Class A          Class B  Class C Class D High Gun
1st 1st Martin Brister 96 =1st Tony May / Charlie Fitzgerald 88 1st Eric Sumner 94 1st   
2nd  2nd 2nd  2nd 
2nd   
3rd 3rd 3rd  3rd 3rd